OTH Regensburg kooperiert mit Partneruniversität in Vietnam

31.08.2015
Von: Prof. Dr. Markus Westner

Die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit der Fakultät für Informations- und Kommunikationstechnologie der Hanoi University of Science and Technology (HUST) .

Hanoi University of Science and Technology (HUST) in Vietnam ist neue Partnerhochschule der OTH Regensburg.  Foto: HUST / http://en.hust.edu.vn/home

Hanoi University of Science and Technology (HUST) in Vietnam ist neue Partnerhochschule der OTH Regensburg. Foto: HUST / http://en.hust.edu.vn/home

Die OTH Regensburg hat erstmals eine Partneruniversität für Forschungskooperationen sowie zum Studierenden- und Dozenten/innen-Austausch in Vietnam. Vietnam ist sowohl für das produzierende Gewerbe als auch für IT-Dienstleistungen einer der führenden Standorte in Südostasien.

Mit der Unterzeichnung eines fünfjährigen Kooperationsvertrags zwischen der Fakultät Informatik und Mathematik der OTH Regensburg und der Fakultät für Informations- und Kommunikationstechnologie (SoICT) der HUST haben die jeweiligen Dekane Prof. Dr. Thomas Waas und Prof. Huynh Quyet Thang jetzt eine Grundlage für gegenseitigen Austausch in Forschung und Lehre geschaffen.

„Wir freuen uns auf diese Partnerschaft“, sagt Prof. Dr. Thomas Waas. „Vietnam ist auch für Unternehmen aus der Oberpfalz ein wichtiger internationaler Produktionsstandort. In Bezug auf das Offshoring von IT-Dienstleistungen ist Vietnam, neben Indien, eines der aufstrebenden Länder. Für die OTH Regensburg ist dies die erste Partnerschaft in Vietnam überhaupt. Wir freuen uns, mit der Informatik und Mathematik die Vorreiterrolle besetzen zu können.“

Prof. Huynh Quyet Thang meint: „Die Kooperationsbeziehung mit der OTH Regensburg wird unseren Studierenden und Dozenten/innen helfen, von dem fortschrittlichen Modell der Hochschulausbildung der Bundesrepublik Deutschland zu lernen, insbesondere können dabei unsere herausragenden Studenten im Rahmen des Studentenaustauschs in die Oberpfalz kommen, um ein Praktikum zu absolvieren und an der Realisierung vom geplanten Offshoring von IT-Dienstleistungen teilzunehmen“.  

Im Zuge konkreter nächster Schritte zur Belebung der Partnerschaft sind Studierendenmobilität und Dozenten/Dozentinnen-Austausch geplant. Das „International Guest Lecturer Programme“ der Fakultät Informatik und Mathematik bietet hierfür einen existierenden Rahmen.

Der Erstkontakt zur HUST kam über Dr. Nhu Nguyen-Thien, einem ehemaligen Ingenieur der Continental AG, zustande, der schon vorher im Rahmen von Praktika und Abschlussarbeiten mit der Fakultät Informatik und Mathematik in Kontakt stand. Der Auslandsbeauftragte der Fakultät, Prof. Dr. Markus Westner, dessen Forschungsinteressen unter anderem im IT-Offshoring liegen, hat dann mit Dr. Nguyen-Thien das Partnerschaftsabkommen vorangetrieben. „Für mich ist das ein Musterbeispiel für die enge Kooperation der OTH Regensburg mit der Wirtschaft in der Region, die ausgehend von individuellen Bemühungen eine Institution als Ganzes voranbringen kann“, freut sich Prof. Dr. Westner.

Vietnamesische Version

OTH Regensburg hợp tác với Đại học đối tác ở Việt Nam

Trường Đại học kỹ thuật miền Đông tiếu bang Bayern Regensburg (OTH Regensburg) ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Đại Học Bách Khoa Hà Nội. 

Đại học OTH Regensburg lần đầu tiên có một Đại học đối tác ở Việt Nam về việc hợp tác nghiên cứu khoa học cũng như về việc trao đổi sinh viên và giảng viên. Việt Nam là một trong những nơi dẫn đầu ở Đông Nam Á về công nghệ sản xuất cũng như về các dịch vụ công nghệ thông tin.

Với việc ký kết một thỏa thuận hợp tác 5 năm giữa khoa Công nghệ Thông tin và Toán học của OTH Regensburg và Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SoICT) của Đại Học Bách Khoa Hà Nội (HUST), GS. TS. Thomas Waas (trưởng khoa Công nghệ thông tin và Toán học của OTH) và PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng (Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông) đã tạo ra một cơ sở cho việc trao đổi lẫn nhau về hoạt động nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

„Chúng tôi vui mừng vì mối quan hệ hợp tác này“, GS. TS. Thomas Waas nói. „Việt Nam cũng là một nơi sản xuất quốc tế quan trọng cho các công ty ở vùng Oberpfalz. Liên quan tới việc gia công (Offshoring) - các dịch vụ công nghệ thông tin thì Việt Nam, bên cạnh Ấn Độ, là một trong những quốc gia đang lên. Đối với OTH Regensburg, hợp tác này hoàn toàn là hợp tác đầu tiên ở Việt Nam. Chúng tôi vui mừng được giữ vai trò tiên phong với khoa Công nghệ Thông tin và Toán học.“ 

PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng cho rằng „quan hệ hợp tác với OTH Regensburg sẽ giúp giảng viên và sinh viên của chúng tôi học tập được mô hình tiên tiến giáo dục đại học của Cộng Hòa Liên Bang Đức, trong đó đặc biệt là các sinh viên khá giỏi có thể đi thực tập, trao đổi sinh viên tại vùng Oberpfalz và tham gia thực hiện các dự án gia công các dịch vụ công nghệ thông tin“ 

Trong những bước cụ thể tiếp theo để thực hiện sự hợp tác là dự án trao đổi sinh viên và các giảng viên. „Chương trình Giáng viên thỉnh giảng Quốc tế“ của khoa Công nghệ Thông tin và Toán học là khuôn khổ sẵn có cho việc này.

TS. Nguyễn-Thiện Như đã là cầu nối để xúc tiến thành công việc hợp tác này. Trước đó trong thời gian làm việc với hãng Continental AG ông đã có mối quan hệ với khoa Công nghệ Thông tin và Toán học trong chương trình làm thực tập và luận án tốt nghiệp. GS. TS. Markus Westner, phụ trách hợp tác quốc tế, và với sự quan tâm của ông tới việc nghiên cứu về gia công công nghệ thông tin, đã rất vui mừng: „Đối với tôi đây là một thí dụ điển hình cho việc hợp tác chặt chẽ giữa OTH Regensburg với nền kinh tế địa phương. Chỉ với tiền đề là những cố gắng cá nhân giờ đã là sự hợp tác giữa hai đại học “.

Zurück